PTFE

Nabízíme kvalitní výrobky z PTFE za skvělou cenu

 výrobky z PTFEptfe vyrobkyptfe

PTFE – polytetrafluoretylén – termoplast vyniká výbornou chemickou a teplotní odolností, trvanlivostí a nízkým součinitelem tření. Polytetrafluorethylen je známější pod svým obchodním názvem teflon. Dodáváme širokou škálu špičkových PTFE produktů značky Guarniflon.

 

PTFE - základní charakteristika

 • Přednosti PTFE:
  • vynikající chemická odolnost
  • výborná odolnost proti vysokým teplotám 
  • výborné dielektrické vlastnosti 
  • odolnost proti stárnutí 
  • nízká nasákavost a odolnost proti rozpouštědlům
  • dobré kluzné vlastnosti
 • PTFE (bílý)
  Nejčastěji používaný zástupce rodiny fluoropolymerů. Vyniká vysokou chemickou odolností ve spojení s širokým rozmezím pracovních teplot (-260 až +260°C), malou zápalností a nízkým vývinem kouře při hoření. PTFE má i dobrou otěruvzdornost. Má vynikající elektroizolační vlastnosti i při vysokých kmitočtech. V přírodní barvě je bílý, na omak mastný, pružný s dobrou rázovou pevností. Má značný sklon k studenému toku při zatížení. Vyznačuje se vysokou molekulovou hmotností a obsahuje pouze atomy uhlíku a fluoru s vysokou pevností vazby, což určuje jeho charakteristické vlastnosti:
 • Tepelná stabilita: PTFE je stabilní v rozmezí teplot od -170°C do +250°C, přičemž je nutno respektovat změny jeho vlastností v závislosti na teplotě.Při vyšší teplotě nastává rozklad, který při měření hmotnostních ztrát je do teploty 380°C nepatrný. Od 380°C intenzita rozkladu roste a vznikají plynné rozkladné produkty, které ve styku se vzduchem a vzdušnou vlhkostí tvoří další sloučeniny. Jedním z plynů vznikajících při tepelném rozkladu je např. fluorovodík.
 • Chemická odolnost: PTFE odolává kyselinám, zásadám, solím i rozpouštědlům i za zvýšených teplot. Není odolný proti roztaveným alkalickým kovům, elementárnímu fluoru, roztoku sodíku v kapalném amoniaku a některým organicko-kovovým sloučeninám alkalických kovů. U plněných materiálů je chemická odolnost závislá na druhu použitého plniva.
 • Fyzikální vlastnosti: PTFE má ve srovnání s jinými běžnými plasty dobrou pevnost za vyšších teplot a dostatečnou pružnost při nízkých teplotách. Při tlakovém zatížení se nedrtí, má však sklon k tečení, přičemž stupeň deformace při daném napětí je závislý na době zatížení. Proto nemá při trvalém zatížení napětí převyšovat 10% pevnosti při dané teplotě. PTFE dobře odolává povětrnostním vlivům i mikroorganismům, je fyziologicky nezávadný i při implantaci do tkáně. Při vyšší dávce radioaktivního záření prudce degraduje.
 • Použití: Těsnění, ucpávky, potrubí pro chemický průmysl, speciální technické výrobky, vložky mezi pružiny automobilů, s výhradou pro nezatížená ložiska.
 • Nabídka hotových dílů z PTFE
  Na základě vašich požadavků zhotovíme PTFE díly dle vašich výkresů a vzorků 

  Speciální těsnění a konstrukční díly:

  • vlnovce (také pro ventily a čerpadla)

  • sedla pro ventily a kulové kohouty

  • vodicí díly

  • těsnění pro statické použití

  • O-kroužky, těsnění z masivního PTFE

  • potažené elastomery, FPE a PFA potažené O-kroužky

  • plochá těsnění z čistého PTFE, z plněných PTFE, potažená PTFE

  • dynamická těsnění pro hydrauliku a pneumatiku

  • kompaktní, pístové, drážkové kroužky, V kroužky, stírací kroužky

  • manžetové sady, vlnovcové těsnící kroužky

  • dynamická těsnění z plněných PTFE pro kompresory

  • pístová těsnění, vodící kroužky, těsnění vodicích tyčí

  • textilie potažené PTFE, hadice, těsnící šňůry a pásky 

 

Všechny díry se dodávají jak z čistého tak plněných teflonů (podle vašich přání).

Polytetrafluoretylén

Polytetrafluoretylén (polytetrafluorethylen) - PTFE – je polymer tetrafluoretylénu. Pevnost jeho uhlíkovo-fluorových vazeb z plastu činí materiál s unikátní kombinací speciálních vlastností.

HLAVNÍMI VLASTNOSTMI PTFE JSOU:

 • vynikající tepelná stabilita

 • excelentní chemická inertnost

 • špičkové dielektrické vlastnosti

 • užitné mechanické vlastnosti při extrémně nízkých a vysokých teplotách

 • nízký koeficient tření

 • vynikající vlastnosti uvolňování

 • vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům

 • ohnivzdornost

TEPELNÉ VLASTNOSTI

PTFE je tepelně izolační materiál. Je stálý do 260°C po neurčitou dobu – díky tomu je volbou číslo jedna pro vysokoteplotní aplikace. PTFE je také nejméně hořlavým ze všech plastů.

 

CHEMICKÉ VLASTNOSTI

PTFE odolává prakticky všem chemikáliím, s výjimkou alkalických kovů, fluoridu chloritého a elementárního fluoru při vysokých teplotách a tlaku. Nepohlcuje žádnou vodu a vykazuje výjimečnou odolnost vůči světlu a vlivům povětrnosti, díky čemuž je vhodný pro venkovní použití i v podmínkách extrémního počasí bez omezení a bez jakýchkoli zaznamenatelných změn elektrických a mechanických vlastností.

 

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

PTFE je vynikající elektrický izolant, který si zachovává své dielektrické vlastnosti při široké škále frekvencí a teplot. Jeho dielektrická síla se mění v závislosti na tloušťce a snižuje se tehdy, když se snižuje frekvence, avšak bez významnějších změn vlastností až do 300°C.

 

TRIBOLOGICKÉ VLASTNOSTI

PTFE má nejnižší koeficient tření ze všech plastů a je tedy preferovanou volbou pro kluzné aplikace.

 

MODIFIKOVANÝ PTFE

Modifikovaný polytetrafluoretylén

Modifikovaný polytetrafluoretylén je odvozen ze standardního PTFE jako kopolymer tetrafluoroetylénu a malého množství perfluorovaného modifikátoru (perfluoropropylvinyletér, PPVE). Modifikovaný obsah je nižší než 1 %.

Modifikovaný PTFE je považován za druhou generaci PTFE. Zatímco si zachovává vynikající vlastnosti PTFE, nabízí významně vylepšené vlastnosti:

 • podstatně nižší deformaci pod zátěží (tekutost za studena snížena faktorem tří)

 • hustší strukturu polymeru

 • sníženou permeabilitu pro chemikálie a plyny, a to až na polovinu standardní hodnoty PTFE

 • hladší povrchy na strojně opracovaných dílech

 • vyšší transparentnost

 • špičkovou svařovatelnost

FEP

Polymer tetrafluoroetylénu a hexafluoropropylénu

Fluorovaný termoplastický materiál (polymer tetrafluoroetylénu a hexafluoropropylénu) nabízí vynikající tepelně, elektricky a chemicky inertní vlastnosti. Nachází široké využití v různých průmyslových aplikacích, kde je vyhledáván pro svou špičkovou chemickou odolnost až do 200°C. Je možno jej použít jako nepřilnavý materiál v procesech kompresního lisování, případně pro tavení materiálu mezi fluorovanými pryskyřicemi.

 

ETFE

Polymer tetrafluoroetylénu a etylénu

Polymer tetrafluoroetylénu a etylénu, známý také pod zkratkou ETFE, je termoplastickým polymerem na bázi fluorouhlíku (fluoropolymer). Původně byl navržen na vysokou odolnost vůči korozi a pevnost ve velkém teplotním rozmezí.

V porovnání se sklem představuje ETFE v tenké vrstvě pouhé jedno procento hmotnosti skla, propouští více světla a je také odolnější, samočisticí (díky nepřilnavému povrchu) a recyklovatelný. Příkladem jeho využití jsou pneumatické panely pokrývající venkovní části velkých sportovních areálů, jako je např. fotbalový stadion Allianz Arena nebo Národní plavecké centrum v Pekingu – největší stavba na světě vyrobená z ETFE a známá také jako „Vodní kostka“.

 

PFA

Polymer tetrafluoroetylénu a perfluorovinyletéru

Fluorovaný termoplastický materiál (polymer tetrafluoroetylénu a perfluorovinyletéru) nabízí výhody tepelné zpracovatelnosti, přičemž si zachovává vlastnosti PTFE s vynikající chemickou a mechanickou odolností v aplikacích do 260°C. Díky tekutosti při zpracování jsou finální výrobky z PFA – zejména extrudované fólie – absolutně neporézní a tedy velmi vhodné pro elektrické aplikace.

 

MFA

Polymer tetrafluoroetylénu a perfluorovinyletéru

Semikrystalický plně fluorovaný tavný fluoropolymer (polymer tetrafluoroetylénu a perfluorovinyletéru) nabízející nejvyšší teplené hodnocení a nejširší rozsah chemické odolnosti ze všech tavných fluoropolymerů. Je ideální volbou pro extrémní teplotní a chemická prostředí. MFA vykazuje mimořádné teplotní chování a chemickou odolnost jako u PTFE, PFA a FEP. Kromě toho mají díly vyrobené z MFA hladší povrchy. Díky tomu je MFA vhodným kandidátem pro polovodičové, elektronické a biologické aplikace, u nichž je vyžadován sanitární průtok (plný průtok bez mrtvých bodů).

 

PVDF

Polyvinylidenfluorid

Polyvinylidenfluorid neboli PVDF je vysoce nereaktivní termoplastický fluoropolymer vinyliden fluoridu. Je známý také jako KYNAR® (Arkema) nebo HYLAR® (Solvay Solexis). PVDF je speciální plastický materiál z rodiny fluoropolymerů; používá se obecně v aplikacích vyžadujících nejvyšší čistotu, pevnost a odolnost vůči rozpouštědlům, kyselinám, zásadám, horkému prostředí a dále tam, kde je vyžadován materiál s nízkou produkcí kouře v případě požáru. V porovnání s ostatními fluoropolymery se snadněji taví díky svému relativně nízkému bodu tání.

 

THV

Polymer tetrafluoroetylénu, hexafluoropropylénu a vinylidenfluoridu

Fluorotermoplast THV (polymer tetrafluoroetylénu, hexafluoropropylénu a vinylidenfluoridu) nabízí kombinaci výhodných vlastností, jako je například schopnost vázat se na elastomery a plasty na bázi uhlovodíků, pružnost a optická čirost. Tyto kombinované vlastnosti vytvářejí nové příležitosti pro výrobu vícevrstevných hadic, plastových trubek, desek a fólií, jimž se nevyrovná žádný jiný tavný fluorotermoplast.

 

PTFE SLOUČENINY

V nejnáročnějších provozních podmínkách je při použití PTFE nutno zvážit následující kritéria:

 • jejich tepelná expanze je o 10 % vyšší než u kovových materiálů

 • jejich odolnost vůči abrazi je nízká

 • od určité úrovně zatížení dochází kvůli tekutosti za studena k jejich permanentní deformaci

 • jejich tepelná a elektrická vodivost je nízká

Z těchto důvodů je možné, že PTFE, ani přes jejich špičkový výkon, nemusí vždy naplnit očekávání zákazníků.

Většinu z těchto vlastností lze selektivně modifikovat a zlepšit přidáním organických a anorganických příměsí. V závislosti na typu a poměru těchto příměsí je možné:

 • zvýšit tlakovou pevnost, zejména při vysokých teplotách

 • zlepšit kluzné vlastnosti (nižší tekutost za studena)

 • zlepšit odolnost proti oděru

 • zvýšit tepelnou a elektrickou vodivost

 • snížit koeficient tepelné expanze a zlepšit rozměrovou stabilitu

Podle způsobu použití aditivních plniv dojde ke snížení pevnosti v tahu a zvýšení prodloužení při přetržení. Také chemická odolnost a koeficient tření jsou vlastnosti ovlivnitelné typem plniva. Díky vlastní slučovací jednotce má Guamiflon rozsáhlé zkušenosti ve slučování PTFE se standardními plnivy, jako je skleněné vlákno, uhlík, grafit, bronz, sulfid molybdeničitý, avšak také s vývojem nových vysoce výkonných PTFE plněných speciálními aditivy, jako je např. keramika, PEEK, PPS, PI, LCP, uhlíkové vlákno nebo nanomateriály.

 

PORÉZNÍ PTFE TEKPORE

PORÉZNÍ PTFE

Díky využití nejmodernějších technologií a know-how v procesu výroby sintrovaných PTFE výrobků a použití speciálně vyvinutých surovin vyrábí Guamiflon odlišné třídy porézních PTFE, které jsou charakterizovány řízenou velikostí pórů a jejich rozložením, permeabilitou a intruzivním tlakem vody (WIP).

TEKPORE představuje komerčně zajímavou alternativu expandovanému e-PTFE a je charakterizován následujícími vlastnostmi:

 • průtok vzduchu: do 20 l/hod/cm 2 při 20 mbar

 • intruzivní tlak vody (WIP): do 1,2 bar

 • průměrná velikost póru: do 50 µm

 

TEKCLEAN

TEKCLEAN je novým patentovaným antibakteriálním produktem, vyvinutým pro využití v prostředí pilotovaných letů do vesmíru divizí „Cleanliness and Bio Resources“ společnosti Thales Alenia Space.

Byl testován podle ISO 22196:2007 „Plasty – měření antibakteriální aktivity na plastových površích“.

Standardní povrchy PTFE podporují růst bakterií, zatímco povrch TEKCLEAN bakterie zabíjí a zabraňuje jejich růstu.

TEKCLEAN se dodává ve formě fólií, desek, trubic, tyčí a strojně opracovaných dílů využitelných zejména pro farmaceutický, medicínský a potravinářský průmysl.

 

D-TEKBLUE

Revoluční PTFE detekovatelný rentgenem a detektorem kovů

D-TEKBLUE je PTFE materiál schválený Americkým úřadem pro léčiva FDA a je detekovatelný pomocí optického skeneru, detektoru kovů nebo rentgenu, bez ohledu na to, jaký druh potravin je zpracováván. Díky tomu je zajištěno, že každý fragment lze rychle identifikovat a tak se vyhnout rizikovým kontaminacím potravin.

 

VLASTNOSTI D-TEKBLUE

 • modrá barva

 • schválení FDA a DU 10/2011

 • Detekovatelnost rentgenem nebo detektorem kovů

 • snadné zpracování

Ať už hledáte materiál pro zpracování, balení, nebo přepravu potravin, D-TEKBLUE je dostupný ve formě fólie, desek, trubic, tyčí a strojně opracovaných dílů.

 

Pevnost a elasticita

PTFE G673 je nový patentovaný PTFE plněný nerezovou ocelí, který byl vyvinut pro překonání problémů s povrchem po CNC a strojním opracování standardních PTFE plněných nerezovou ocelí.

PTFE G673 je unikátní směsí PTFE a speciálního ocelového prášku SS 316L a definuje nový standard pro PTFE sloučeniny ve smyslu mechanické pevnosti, tuhosti, elasticity, odolnosti a kvality povrchu.

 

Výrobky z PTFE za skvělou cenu

ptfe produktyGFX | img | ptfe_2.pngvyrobky z PTFE


Tematická specifikace stránky: ptfe desky, ptfe deska, teflonové desky, polytetrafluorethylen, teflon

 

KONTAKTUJTE NÁS