Výběr lepidla na plasty podle materiálu

ERTALON + ERTALON

Zde je možné použít rozpouštědlové lepení. Jako rozpouštědlo pro vytlačované materiály (ERTALON 6SA, 66SA a ERTALON 4.6) se používá kyselina mravenčí, pro odlévaný nylon (ERTALON 6 PLA, 6XAU+) vodný roztok fenolu (12% vody) nebo roztok resorcinol-etanol (poměr 1:1).

Kyselina mravenčí

Na oba povrchy naneste vrstvu rozpouštědla (kyseliny). Po 15 až 20 minutách se nanese druhá vrstva, potom se spojované části okamžitě sevřou pod tlakem asi 0.2 N/mm2. Tento tlak se musí udržovat po dobu 10 hodin. Plná pevnost se dosáhne za 2 až 3 dny.

Vodný roztok fenolu (12 % vody)
Okamžitě po nanesení rozpouštědla na oba povrchy, dokud jsou povrchy stále vlhké, sevřete spojované části pod tlakem nejméně 0,2 MPa. Zvýšení tlaku nemá významný vliv na zlepšení vlastností spoje. Po vzájemném sevření povrchů ponořte spoj do vařící vody, doba působení závisí na tloušťce stěny, kolem 2 minut na 1 mm tloušťky. Po pečlivém provedení nelze zjistit zápach fenolu po vyjmutí. Vytvrzení vzduchem při pokojové teplotě je možné, ale vyžaduje značně delší dobu. Plné pevnosti se dá dosáhnout zhruba za 4 dny.

Roztok resorcinol/etanol (poměr 1:1)
Naneste vrstvu roztoku na oba povrchy, po 15 až 20 minutách se nanese druhá vrstva. Následuje okamžité sevření spojovaných částí pod tlakem cca 0,2 MPa. Tento tlak se musí udržovat po dobu 10 hodin. Plné pevnosti se dosáhne za 2 až 3 dny.

Musí se zabránit styku rozpouštědla s kůží nebo očima a vdechování par. Gumové rukavice, bezpečnostní brýle a dobře větraná dílna jsou nezbytnými bezpečnostními opatřeními.

Poznámka
Přídavek 5 hmotnostních částí ERTALONU (např. jemných pilin) do výše uvedených roztoků zvyšuje viskozitu a usnadňuje nanesení.

ERTALON + jiné materiály

Je možné použít následující lepidla:

 • dvousložková epoxidová lepidla
 • dvousložková polyuretanová lepidla
 • roztoková kaučuková lepidla
 • kyanoakrylátová lepidla
 • vytvrzovaná akrylová lepidla
 • tavná lepidla

Tato lepidla se dají také použít ke spojení ERTALONU s ERTALONEM. Potom však vytvoří slabší spojení než jakého je možno dosáhnout za použití rozpouštědlového lepení.

ERTACETAL + ERTACETAL

S rozpouštědlem hexafluoroacetonseskvihydrát je možné provést rozpouštědlové lepení ERTACETALU. Slepený spoj je pevnější než jiný, slepený obvyklými lepidly a časem neztrácí pevnost. Tato nízkoviskózní kapalina vyžaduje těsné spojení a velmi hladké spojované povrchy. Je třeba nanést rozpouštědlo na oba povrchy a přitlačit je k sobě, dokud jsou vlhké. Maximální pevnost spoje se dosáhne po několika hodinách. Hexafluoroacetonseskvihydrát je toxický a proto je třeba striktně dodržovat bezpečnostní opatření uvedená dodavatelem. Je to velmi nákladný produkt, proto je vhodné jej používat ekonomicky.

ERTACETAL + jiné materiály

Pro lepení leze použít následující lepidla, důležitá je v každém případě pečlivá úprava povrchu:

 • dvousložková epoxidová lepidla
 • dvousložková polyuretanová lepidla
 • roztoková kaučuková lepidla
 • kyanoakrylátová lepidla
 • vytvrzovaná akrylová lepidla
 • tavná lepidla

Pomocí těchto lepidel je možné také spojení ERTACETALU s ERTACETALEM.

ERTALYT

Rozpouštědlové lepení není možné k vynikající odolnosti ERTALYTU vůči rozpouštědlům. Do úvahy připadají následující lepidla:

 • dvousložková epoxidová lepidla
 • dvousložková polyuretanová lepidla
 • roztoková kaučuková lepidla
 • kyanoakrylátová lepidla
 • vytvrzovaná akrylová lepidla
 • tavná lepidla

PC 1000 + PC 1000

Je to možno udělat pomocí rozpouštědlového lepení. Nejobvyklejším rozpouštědlem je metylenchlorid, který není ovšem vhodný pro spojování větších ploch vzhledem k jeho velké těkavosti. Při přidání až 8% polykarbonátů (např. proužků) získá se roztok rozpouštědla s redukovanou těkavostí, čímž dává doplňující výhodu, že spojované povrchy nemusí tak těsně přiléhat, jako když je použito čisté rozpouštědlo. Naneste tenkou vrstvu rozpouštědla (přebytek rozpouštědla způsobí méně pevný spoj) na jeden z povrchů a rychle spojte obě části. Jakmile dojde ke spojení, musí se části přitlačit k sobě na několik minut při tlaku až 1 N/mm2, aby se zajistil dobrý styk mezi povrchy. Se spojovanými částmi se musí po počátečním čase držení opatrně zacházet, ačkoliv maximální pevnost spoje se dosáhne zhruba po 2 dnech při pokojové teplotě.

PC 1000 + jiné materiály

Pro spojení se používají se následující lepidla:

 • dvousložková epoxidová lepidla (přednostně bez aminů)
 • dvousložková polyuretanová lepidla
 • roztoková kaučuková lepidla (ne všechny druhy jsou vhodné)
 • kyanoakrylátová lepidla
 • vytvrzovaná akrylová lepidla
 • tavná lepidla

PC 1000 může být také spojován těmito lepidly, ale vytvářejí slabší spoje ve srovnání s lepením jen rozpouštědly.

CESTILENE, CESTIDUR, CESTILITE

Polyolefinové plasty, tak jako PE-HD a PP, se extremně obtížně spojují (slabé spojení). Je-li to možné, je nutné dávat přednost jiné spojovací metodě. Zůstane-li lepené spojení jako jediná možná spojovací metoda, může se použít jedno z následujících lepidel po pečlivé přípravě povrchu:

 • dvousložková epoxidová lepidla
 • dvousložková polyuretanová lepidla
 • roztoková kaučuková lepidla
 • kyanoakrylátová lepidla ve spojení se speciálními iniciátory
 • tavná lepidla

Špičkové technické plasty

Tyto technické plasty nacházejí svoji aplikaci zejména při vysokých teplotách (150 - 300°C). Při návrhu lepených spojů pro tyto materiály je třeba nejdříve zvolit lepidlo vhodné pro příslušnou pracovní teplotu. Při teplotách nad 220°C se veškerá lepidla rozkládají, s výjimkou několika typů založených na polyimidech. Silikonové tmely, ačkoliv nejsou považovány za strukturální lepidla, jsou také vhodné vzhledem k jejich vysoké tepelné odolnosti (až do 200°C). Vytvářejí vazby s malou střižnou pevností, ale s vysokou pružností. Pro spojení se používají následující lepidla:

 • dvousložková polyuretanová lepidla
 • roztoková kaučuková lepidla
 • kyanoakrylátová lepidla
 • vytvrzovaná akrylová lepidla
 • tavná lepidla
 • silikonové tmely

PEI, PPSU

Vzájemné spojení těchto materiálů může být také vytvořeno rozpouštědlovým lepením pomocí metylenchloridu, ke kterému je přidáno 1 až 5% PEI nebo PPSU. Naneste slabou vrstvu rozpouštědla (přebytečné rozpouštědlo způsobí slabší spoj) na jeden povrch a rychle spojte obě části. Jakmile jsou spojeny, musí být části sevřeny na několik minut při stálém tlaku asi 1 MPa, aby byl zajištěn dobrý styk mezi povrchy. S lepenými částmi je třeba po počátečním sevření opatrně zacházet, maximální pevnost je dosažena zhruba po 2 dnech při pokojové teplotě.

KONTAKTUJTE NÁS