Přehled lepidel na plasty

Jaká lepidla na plast lze použít k vytvoření lepeného spoje?

Podpůrné informace ohledně problematiky lepení plastů a vhodných lepidel na plasty.

Rozpouštědlové lepení plastů

Rozpouštědlové lepení lze použít pouze pro spojování identických nebo podobných termoplastů. Rozpouštědlo se aplikuje na spojované povrchy, potom se části spojí a vzájemně pevně sevřou. Po vyprchání rozpouštědla z lepeného místa se získá velmi pevný spoj (obvykle pevnější než při bezrozpouštědlovém lepení). Množství aplikovaného rozpouštědla značně ovlivňuje pevnost spoje. Použití příliš malého množství rozpouštědla vede ke slabému spoji, je-li vrstva rozpouštědla příliš silná, může ovšem trvat několik dní, než rozpouštědlo vyprchá ze spoje a může dojít k místní degradaci materiálu.

Epoxidová lepidla plastů

Epoxidová lepidla na plast jsou termosetické pryskyřice. Dvousložkové systémy - pryskyřice / tužidlo se po smíchání vytvrdí (lze to uspíšit zahřátím). U jednosložkových epoxidů jsou tyto dvě složky již smíchány a k vytvrzení vyžadují pouze zahřátí. Spojování amorfních termoplastů  (PC, PEI, PES, PSU) s dvousložkovými epoxidovými lepidly, které obsahují aminy, může způsobit praskání pod napětím. Proto proveďte zkoušku soudržnosti nebo se poraďte  s dodavatele lepidla. Ve srovnání s jinými lepidly dávají epoxidy spoje s vyšší střižnou silou a vynikajícími vlastnostmi studeného toku. Odolnost proti silám loupacím a náraz je ovšem relativně nízká, což se dá zlepšit použitím tzv. ztužených lepidel. Ty obsahují jemně dispergovanou kaučukovou fázi, která zabraňuje rozšíření trhlin. Epoxidová lepidla na plast jsou dobře známá rozmanitostí svého použití.

Rozvrh pracovních teplot:

 • dvousložková lepidla na plast: -50 až 80°C
 • jednosložkové lepidlo na plast: -50 do 120°C (některá až 200°C).

Použití

Je nutno zachovati směrnice uvedené výrobcem. Vážení a míchání dvou složek se musí dělat velmi opatrně. Směs se aplikuje na jeden ze spojovaných povrchů. Části se potom ihned spojí a přitlačí, až je dosaženo dostatečné pevnosti pro použití. Doba vytvrzování je obecně dlouhá, ale zahřátím může být obvykle zkrácena. Musí být ale brána v úvahu tepelná odolnost spojovaných plastů.

Bezpečnostní opatření

Epoxidové pryskyřice jsou relativně zdravotně nezávadné, pokud nejsou požity. Je  doporučeno, aby bylo zabráněno kontaktu s kůží a zařídilo se dobré větrání dílny.

Polyuretanová lepidla na plasty

Jsou obvykle dvousložková, jednou složkou je vždy izokyanát. Polyuretanová lepidla na plast s nízkou viskozitou jsou dostupná, ale jejich zdravotní závadnost je dána nízkou molekulovou hmotností složek. Po smíchání při pokojové teplotě obě složky rychle reagují a vytváří se polymer. Tato lepidla na plast poskytují silné, pružné spoje a mohou býti použita pro spojování širokého rozsahu materiálu. Mají vysokou odolnost proti nárazu a vynikající odolnost proti loupacím silám. Tato lepidla na plast mají obecné využití, které může omezovat vysoká viskozita a rychlost tvrdnutí. Nemohou být použita v horkém a vlhkém prostředí.

Rozvrh pracovních teplot:

 • 50 až +80°C

Použití

Je nutné respektovat specifické směrnice výrobce pro každé lepidlo na plast. Pracovní prostředí musí být co nejsušší, protože atmosférická vlhkost reaguje s izokyanátovými pryskyřicemi, a tak porušuje vytvrzovací proces.

Bezpečnostní opatření

Je třeba striktně dodržovat hygienická opatření, protože izokyanát je fyziologicky aktivní. Důležité je také větrání pracovního prostoru.

Kaučuková lepidla na plasty

Jsou založena na roztocích přírodních nebo syntetických kaučuků, od relativně nízkoviskozních roztoků až po viskozní pasty a polopevné látky. Pracuje se s nimi při pokojové teplotě s odpařováním nebo s absorpcí rozpouštědla. Tato lepidla jsou velmi jednoduše použitelná a mohou být použita téměř pro všechny materiály, které nejsou napadány rozpouštědlem. Kaučuková lepidla na plast vytvořená z roztoku jsou zvláště vhodná v těch případech, kdy je vyžadována pružnost, zatížení je lehké a pracovní prostředí není příliš náročné. Vysoká viskozita a vláknitá povaha způsobuje, že některé typy jsou při jemné práci obtížně použitelné.

Tepelně vytvrzované typy (vulkanizovatelné druhy) obvykle způsobují, že spoje snesou vysoké zatížení. Jejich vhodnost pro spojování termoplastů závisí na použití teplotě.

Rozvrh pracovních teplot:

 • -30 až +80°C

Použití

Jako u všech lepidel  na plast je nutno přesně dodržovat pokyny výrobce pro jejich použití. Po aplikaci lepidla je nezbytná určitá doba k vytěkání rozpouštědla, dříve než se díly spojí. Části musí být navrženy tak, aby umožnily přesné umístění, protože okamžité uchycení se projevuje mnoha změnami, neumožňujícími dodatečné přemístění součástí. Musí být dostupné přiměřené prostředky pro stlačení částí k sobě po počátečním kontaktu. Při jednoduchých odpařovacích typech je příliš časná nebo příliš pozdní montáž vážnou chybou, protože příliš mnoho nebo příliš málo rozpouštědla nedovoluje, aby došlo k slepení.

Bezpečnostní opatření

Při použití se musí počítat s fyziologickou účinností rozpouštědel uvolněných během odpařování - vulkanizace. Dobré větrání prostoru je nezbytné, je také nutno zabránit styku lepidla s kůží nebo s očima.

Kyanoakrylátová lepidla na plasty

Kyanoakryláty jsou relativně nízkoviskozní kapaliny založené na akrylátových monomerech. Vytvrzují se velmi rychle po styku s malými stopami povrchové vlhkosti. Jsou-li umístěny mezi těsně doléhajícími povrchy, některé vytvoří pevné spoje ve dvou až třech sekundách. Úplná pevnost se získá po 5 až 20 hodinách. Vzhledem k velké rychlosti vytvrzování mohou být kyanoakryláty použity pouze pro lepení relativně malých povrchů. Vytvářejí vazby s vysokou střihovou pevností, ale většinou nevydrží působení loupacích sil a náhlá zatížení. Tato lepidla spojí téměř všechny materiály kromě polyolefinických plastů (PE), fluoropolymerů (PTFE) a kaučuků na bázi silikonů. Ovšem nedávno vyvinuté podkladní nátěry, které se používají ve spojení s kyanoakryláty, prokázaly, že i tyto obtížně slepitelné plasty se dají úspěšně spojit. Spojování amorfních termoplastů (PC, PEI, PES, PSU) kyanoakrylátovými lepidly může způsobit praskání pod napětím.

Doporučujeme provést test soudržnosti nebo žádejte poučení od dodavatele lepidla.

Rozvrh pracovních teplot:

 • 50 až 80°C
 • s kyanoakryláty na bázi allylu jsou možné pracovní teploty až 200°C

Použití

Je nutno respektovat pokyny výrobce pro použití. Normálně se lepidla používají přímo z láhve v tenké vrstvě na jeden z lepených povrchů. Oba díly se musí okamžitě spojit (nutnost přesného umístění) a přidržet dohromady pod tlakem. Maximální pevnost je dosažena v sekundách, ale doporučuje se před zatížením tohoto spoje vyčkat dalších 24 hodin. Příliš velké nebo příliš malé procento vlhkosti v okolí, nebo příliš silná vrstva lepidla mohou způsobit slabé spoje nebo zabránit slepení. Totéž nastane, jsou-li na povrchu ponechány kyselé zbytky, t.j. po odmaštění chlorovanými rozpouštědly (1,1,1-trichloretan, trichlortrifluoretan). Při spojení kyanoakrylátovými lepidly se musí nejdříve provést odmaštění ketony nebo alkoholy (acetonem, isopropylalkoholem atd.).

Bezpečnostní opatření

Veškerá tato lepidla slepí i velmi rychle kůži, čímž představují skutečné nebezpečí, kterého je nutno se vyvarovat. Některé kyanoakryláty mají dráždivé výpary, které musí být při stálém použití vyloučeny. Skupina lepidel na bázi kyanoakrylátů není považována za toxickou.

Akrylová tvrzená lepidla na plasty

Tato skupina lepidel založených na různých akrylátových monomerech s přídavkem kaučuku s nízkou molekulovou hmotností, které vytvářejí velmi dobrou odolnost proti nárazovým a loupacím silám. Jsou to dvousložková lepidla (pryskyřice + tužidlo) s viskozitami velmi nízkými až velmi vysokými. Vytvrzovaná akrylová lepidla jsou vhodná pro spojování téměř všech materiálů s výjimkou polyolefinových plastů, fluoropolymerů a některých materiálů, obsahujících kaučuk; lepený spoj je velmi pevný. Některé druhy těchto lepidel způsobují praskání pod napětím u amorfních termoplastů (PC, PEI, PES, PSU). Proveďte zkoušku soudržnosti nebo použití konzultujte s dodavatelem lepidla.

Rozvrh pracovních teplot:

 • 50 až 120°C

Použití

Návody k použití se mohou značně lišit v závislosti na typu lepidla. U většiny typů se používá tenká vrstva tužidla (iniciátoru) na jeden povrch a vrstva pryskyřice na druhý a potom se spojí. Pro některé typy se tyto složky musí předem smíchat. Ačkoliv všechna tato lepidla jsou určena pro použití při pokojové teplotě, některá z nich mohou být zahřáta, aby se proces urychlil. V závislosti na typu použitého lepidla je třeba počkat určitou dobu než se spoj může použít.

Bezpečnostní opatření

Ačkoliv nejsou rizikové, veškeré produkty této skupiny musí být považovány za fyziologicky účinné až do určitého stupně a musí být udělána příslušná bezpečnostní opatření. Je nutno zařídit odtok par tehdy, je-li trvale používán těkavější typ.

Tavná lepidla plastů

Tavná lepidla na plast jsou zlepšením prvních známých lepidel; roztavených vosků. Jsou dostupná v různých formách: prášcích, filmech, prutech, tabletách a také kapalinách. Mnohé syntetické termoplastické polymery mohou být použity jako tavná lepidla. Tato lepidla na plast tají při zahřátí a tvrdnou při ochlazení. Tuhnou rychle, ale nevydrží vysoká zatížení a obvykle mají nízkou tepelnou odolnost. Horké taveniny spojí i nesnadno spojovatelné polyolefiny. Jsou ovšem nevhodné pro většinu kaučuků. Obecně vysoká viskozita taveniny činí práci na malých předmětech obtížnou.

Rozvrh pracovních teplot:

 • -20 až 60°C
 • jsou dostupné i druhy, které se dají použít až do 180 °C

Použití

Většina lepidel je dodávána ve formě patron a nanášena pomocí elektricky vyhřívané pistole. Je to jednoduchá, rychlá a ekonomická cesta pro použití tavných lepidel.

Bezpečnostní opatření

Vzhledem k vysoké teplotě tavných lepidel je největším problémem možnost těžkých popálenin. Podle užití a typu lepidla se preventivní opatření značně liší. Používají se rukavice, ochranné brýle a dobré větrání až po složitá měřící a ochranná zařízení s odsáváním kouře a par.

Anaerobní lepidla na plasty

Většina anaerobních lepidel je spíše známa jako tmely. Tato jednosložková lepidla, založená na akrylových polyesterových pryskyřicích, tuhnou v nepřítomnosti vzduchu a v přítomnosti kovu. Je dostačující, aby pouze jedna ze spojovaných částí byl kov. Jsou zvláště vhodné pro spojování přiléhajících částí (s malou mezerou) a jsou zejména používána pro:

 • spojení souosých součástek (pouzder, ložisek);
 • závitová jištění (šroubů, matic);
 • těsnění potrubí.

Normálně se spoje mohou používat po 10 až 30 minutách, plné pevnosti se dosáhne za 6 až 24 hodin. Vytvrzovací proces může být značně urychlen použitím dodatečného katalyzátoru (povrchového iniciátoru) nebo teplem. Anaerobní lepidla jsou dostupná v širokém rozsahu viskozit (je to funkcí použití a mezery, která musí být vyplněna) a pevnosti (trvalé nebo demontovatelné spoje).

Rozvrh pracovních teplot:

 • -50 až 150°C

Bezpečnostní opatření

Obecná fyziologická účinnost této skupiny je velmi nízká, ovšem při zvláště dlouhém nebo opakovaném styku s kůží mohou někteří lidé trpět vyrážkami.

Obecně o lepidlech na plast

Lepidla na plast se nejběžněji používají například v automobilovém průmyslu, ve stavebnictví nebo při výrobě elektroniky. Lepidlo na plasty používáme nejen ke spojování plastů s plastem, ale také je spojování plastu s jiným typem materiálu (dřevo, kov aj.).

Nejběžnějšími typy lepidel na plast jsou epoxidová a akrylová lepidla, což jsou produkty na bázi rozpouštědel. V současnosti existuje široká škála lepidel pro použití na různé typy plastových povrchů. 

Jak vybrat správné lepidlo na plast

Při výběru vhodného lepidla na plast pro svůj projekt je vhodné vzít v potaz typ plastu, který budeme lepit (včetně tzv. pracovní teploty). Vytváření lepeného spoje také předchází přípravný proces, jako je očištění a odmaštění spojovaných povrchů, případné zbroušení a následné očištění.

Kompletní doporučení pro lepení různých typů materiálu, přípravu povrchu a doporučení pro výběr lepidla na plast podle materiálu najdete na našich dalších podstránkách.

Při práci s lepidly na plasty nezapomínejte na bezpečnost

Řada lepidel na plast je nejen hořlavých, ale může vytvářet i explozivní výpary. Některá lepidla na plasty zase dokáží poleptat pokožku či sliznice. Proto si při práci s lepidlem na plast vždy prostudujte návod a používejte ochranné pomůcky jako brýle, rukavice nebo ochranný štít. Vytváření lepených spojů by mělo vždy probíhat v dobře odvětrávaném prostoru.

Využijte odborné poradenství pro práci s plasty

Nejste si jisti volbou vhodného lepidla na plast pro svůj výrobek? Vyplňte kontaktní formulář a nechte si poradit s lepením plastů nebo návrhem nejvhodnějšího materiálu pro svoji výrobu.

Prohlédněte si sortiment našich plastových polotovarů

Dodáváme plastové materiály, plastové polotovary a technické plasty. Na základě vašich požadavků zrealizujeme výrobu plastových komponentů. Vše o prodeji plastů najdete zde.

-------------------

Tematická specifikace obsahu stránky: lepidla na plasty, dvousložkové lepidlo na plasty, voděodolné lepidlo na plasty, lepidlo na plast.

KONTAKTUJTE NÁS