Lepení plastů (plastových materiálů)

Všeobecné zásady

Seznamte se s výhodami a nevýhodami lepení a zvažte je ve srovnání s jinými spojovacími metodami. Vyplyne-li, že lepený spoj je nejvhodnější spojovací technikou pro Vaše aplikace, použijte návrh lepených spojů, abyste dosáhli nejlepší geometrie pro lepený spoj. Před vlastním lepením proveďte vhodnou přípravu povrchů, které se mají spojit. Následuje výběr vhodného lepidla vzhledem k materiálu a jeho použití; doporučujeme provést několik prototypových spojů a vyzkoušet slepené komponenty přímo v zamýšlených aplikacích. Neváhejte kontaktovat také dodavatele nebo výrobce lepidla, aby Vám poradili s aplikací.

Nikdy nezačněte s lepením ve větším měřítku, aniž byste provedli praktickou zkoušku!

Přečtěte si bezpečnostní opatření; vždy postupujte podle návodu k použití a podle bezpečnostních předpisů daných výrobcem.
Máte-li potíže s výběrem správného lepidla pro své aplikace, rádi Vám poskytneme odbornou pomoc.

Výhody a nevýhody lepených spojů

výhody:

 • spoj je trvalý, což dává rovnoměrnější distribuci napětí přes lepenou plochu (vyloučí se místní koncentrace napětí)
 • většina lepidel má dobré mechanické tlumící vlastnosti (tlumení hluku, vibrací)
 • montáž se dá ve většině případů provádět při relativně nízkých teplotách
 • spoj je plyno a vodotěsný a jako takový vytváří spolehlivý těsný uzávěr
 • mohou se spojovat materiály zcela různé
 • lepení snižuje hmotnost celé konstrukce
 • lepení je ve srovnání s jinými spojovacími technikami poměrně jednoduché

nevýhody:

 • pevnost spoje je často nízká ve srovnání s jinými spojovacími technikami
 • lepidla většinou vykazují špatné vlastnosti při zatížení na loupání a střihovém namáhání
 • plné pevnosti se dosáhne až po vytvrzení
 • lepidla mohou být napadána některými chemikáliemi
 • většinou nejsou vhodná pro spoje s proměnlivým zatížením
 • často je obtížné oddělit spojené díly nedestruktivní metodou
 • s ohledem na zdraví musí být při jejich použití dbáno na bezpeč. opatření

Návrh lepených spojů

Lepené spoje jsou vystaveny napěťovým, tlakovým, střižným, odlupujícím nebo rozštěpným silám, často i jejich kombinacím. Lepidla jsou nejodolnější pokud jde o pevnost ve střihu a tlaku, ale vykazují nízkou odolnost při zatížení na loupání a štípání. Dále musí být lepené spoje navrženy tak, aby se tyto štípací nebo loupací síly minimalizovaly nebo zcela vyloučily

Příprava povrchů

Pevnost lepených spojů je určena přilnavostí použitého lepidla a adhezí mezi lepidlem a povrchem materiálu. Adhezní síly jsou ovlivněny elektrostatickými a chemickými efekty a jako takové velmi závisí na přípravě povrchu. Dobré přilnavosti lze dosáhnout pouze vhodnou přípravou povrchů, zatímco špatná nebo žádná příprava způsobí, že lepený spoj je slabší a způsobí nakonec poruchu.

Je dobrou praxí začít s lepením pokud možno co nejdříve po dokončení přípravy povrchu. Povrchy se připravují jednou z následujících přípravných procedur (uvedených podle vzrůstající efektivnosti s ohledem na pevnost vytvořeného spoje):

 • očištění a odmaštění - špína, mastnota a barva brání dobré přilnavosti
 • mechanické obroušení středně hrubozrným brusným papírem - zvyšuje a aktivuje kontaktní povrchy částí, které mají být spojeny
 • chemická příprava povrchu - chemické naleptání značně zlepšuje afinitu lepených povrchů k lepidlu, vedle chemického naleptání je také možná aktivace povrchu plamenem nebo koronovým výbojem.

V případě rozpouštědlového lepení chemické naleptání materiálu odpadá.

Při použití chemikálií je postupujte opatrně, dodržujte bezpečnostní opatření!

ERTALON, ERTALYTE

 • očistěte a odmastěte spojované povrchy isopropylalkoholem, 1-1-1-trichloretanem nebo trichlortrifluoretanem
 • obruste středně hrubozrnným brusným papírem (80-150)
 • znovu důkladně odmastěte a odstraňte uvolněné částečky čistým měkkým kartáčem

ERTACETAL

1. metoda:

 • očistěte a odmastěte spojované povrchy isopropylalkoholem, 1-1-1-trichloretanem nebo trichlortrifluoretanem
 • obruste středně hrubozrnným brusným papírem (80-150)
 • znovu důkladně odmastěte a odstraňte uvolněné částečky čistým měkkým kartáčem

2. metoda:

 • očistěte a odmastěte spojované povrchy isopropylalkoholem, 1-1-1-trichloretanem nebo trichlortrifluoretanem
 • ponořte na 5 minut při pokojové teplotě do roztoku:
  • 330 váh.dílů vody
  • 184 váh.dílů koncentr. kyseliny sírové (p=1,84 g/cm3)
  • 2 váh.díly dvojchroman draselný nebo sodný
 • omyjte čistou studenou tekoucí vodou a potom čistou horkou tekoucí vodou
 • vysušte horkým vzduchem

3. metoda:

 • očistěte a odmastěte spojované povrchy isopropylalkoholem, 1-1-1-trichloretanem nebo trichlortrifluoretanem
 • ponořte na 10 až 20 vteřin při 90 až 100°C do roztoku:
  • 96 váh.dílů perchloretylenu
  • 3,7 váh.dílů dioxanu
  • 0,3 váh.dílů kyseliny p-toluensulfonové
 • 30 - 60 vteřin umístěte do horké pece při 100 až 120°C
 • okamžitě po vyndání z pece opláchněte čistou asi 60°C teplou tekoucí vodou
 • vysušte horkým vzduchem

PC 1000

 • očistěte a odmastěte spojované povrchy isopropylalkoholem, nebo trichlortrifluoretanem
 • obruste středně hrubozrnným brusným papírem (80-150)
 • znovu důkladně odmastěte a odstraňte uvolněné částečky čistým měkkým kartáčem

CESTILENE, CESTIDUR, CESTILIT

 • očistěte a odmastěte spojované povrchy isopropylalkoholem, 1-1-1-trichloretanem nebo trichlortrifluoretanem
 • ponořte na 15 minut při 90 až 100°C do roztoku:
  • 20 váh.dílů vody
  • 184 váh.dílů koncentr. kyseliny sírové (p=1,84 g/cm3)
  • 3 váh.díly dvojchroman draselný nebo sodný
 • omyjte čistou studenou tekoucí vodou a potom čistou horkou tekoucí vodou
 • vysušte horkým vzduchem

KETRON PEEK, TECHTRON HPV PPS, PEI, PPS, PPSU

 • očistěte a odmastěte spojované povrchy isopropylalkoholem, 1-1-1-trichloretanem nebo trichlortrifluoretanem
 • obruste středně hrubozrnným brusným papírem (80-150)
 • znovu důkladně odmastěte a odstraňte uvolněné částečky čistým měkkým kartáčem

Kovy (ocel, litina, slitiny hliníku a mědi atd.)

 • očistěte a odmastěte spojované povrchy isopropylalkoholem, 1-1-1-trichloretanem nebo trichlortrifluoretanem
 • obruste středně hrubozrnným brusným papírem (80-150)
 • znovu důkladně odmastěte a odstraňte uvolněné částečky čistým měkkým kartáčem
 • slepte povrchy pokud možno co nejdříve, aby se zabránilo povrchové korozi

Výše uvedená příprava kovového povrchu je ve většině případů zcela dostatečná. Je-li však požadována vyšší účinnost vazby lepidla na kovový povrch, lze jí dosáhnout chemickým naleptáním kovového povrchu.

Dřevo

 • dřevo s obsahem vlhkosti nad 20% musí být před lepením vysušeno
 • mechanicky odstraňte kontaminovaný materiál
 • čistícím kartáčem odstraňte uvolněné částečky a prach z povrchu

Beton, kámen, keramika

 • odstraňte veškerý prach a špínu z povrchu, je-li povrch znečištěn oleji nebo mastnotami, použijte roztok detergentu a potom ostříkejte čistou tekoucí vodou
 • očistěte povrch brusným papírem nebo ocelovým kartáčem
 • kartáčem odstraňte uvolněné částečky a prach z povrchu, předtím než nanesete lepidlo ujistěte se, že je povrch materiálu je zcela suchý

Bezpečnostní opatření

Při použití chemikálií je nutná opatrnost. Za přítomnosti hořlavin je nutný zákaz otevřeného ohně a kouření. Veškeré chemikálie jsou více méně toxické, je tedy třeba vyloučit vdechování, polknutí nebo dotyk s kůží či očima.


Látky hořlavé a s párami náchylními k explozi

 • aceton
 • dioxan
 • etanol
 • isopropyl alkohol

jsou hořlaviny. Jejich páry mohou vytvořit explozivní směsi. Je tedy vhodné pracovat s uzavřeným zařízením, ventilací a bezpečným elektrickým zařízením a osvětlením. Vdechování uvolněných par lze zabránit použitím větrání nebo místním odsáváním. Aby se zabránilo doteku s kůží nebo očima, je nutné nosit rukavice a ochranné brýle.


Látky hořlavé a s párami nenáchylnými k explozi

 • fenol pod 78°C
 • kyselina mravenčí pod 69°C
 • kyselina p-toluensulfonová
 • resorcinol

jsou hořlavé, ale jejich páry netvoří explozivní směsi. Vdechování par lze zabránit větráním nebo místním odsáváním. Doteku s kůží a očima zabraňte nošením rukavic a ochranných brýlí. Jsou-li vdechovány páry koncentrované kyseliny sírové a fosforečné, způsobují poruchy dýchání. Ve styku s kůží způsobují popáleniny, přijdou-li do očí, palčivě štípou. Pára nebo mlha se musí odvětrávat nebo místně odsávat. Nošení ochranných oděvů, pryžových nebo plastových rukavic a ochranného štítu na obličej je nezbytné.

Přidávejte kyselinu do vody a nikdy naopak!


Nehořlavé, avšak fyziologicky stále účinné látky

 • hexafluoroacetonseskvihydrát
 • dvojchroman draselný
 • methylenchlorid
 • dvojchroman sodný
 • perchloretylen (tetrachloretylen)
 • 1,1,1 trichloretan
 • trichlortrifluoretan

nejsou hořlavé látky, ale zůstávají fyziologicky účinné. Vdechování a styku s kůží a očima musí být zabráněno použitím výše popsaných ochranných opatření. Tam, kde jsou použita lepidla, musí být vytvořena obvyklá bezpečnostní opatření, spolu se specifickými směrnicemi týkající se bezpečnosti, vydanými výrobcem lepidla.

Vždy prostudujte bezpečnostní údaje pro použití chemikálie a lepidla!

Realizujte lepené spoje s našimi plastovými produkty

Ať už vás zajímá lepení plastových trubek, lepení polypropylenu nebo jiné lepení plastů, určitě se vám budou hodit kvalitní plastové komponenty. Prohlédněte si naši kompletní nabídku plastových polotovarů:

 • Plastové trubky a potrubí: Pro lepení plastových trubek máme široký sortiment produktů značky GEORG FISCHER +GF+. 
 • Plastové desky: Desky v různých rozměrech z různých materiálů (PVC, PE, PP atd.) se hodí také pro svařování.
 • Obrobky: Nově vyrábíme také plastové obrobky v různých tvarech. 

S výběrem materiálu plastových polotovarů vám mohou pomoci naše prospekty, popřípadě odborné poradenství pro konstruktéry. Můžete nás také kdykoliv kontaktovat telefonicky či e-mailem.

Využijte odborné poradenství pro konstruktéry

Poskytujeme odborné poradenství se spojováním plastů, výběrem nejlepšího materiálu pro váš výrobek i s čímkoliv dalším, co se výroby technických plastů týká. Vždy vám navrhneme několik možností pro dosažení nejlepšího výsledku. Pro odbornou konzultaci prosím vyplňte tento formulář.

Další způsoby spojování plastů

K nejoblíbenějším způsobu spojování plastů patří právě již zmiňované lepení plastů. Tento způsob lze použít jak pro menší, tak pro větší předměty (např. lepení plastových trubek). Chemické lepení se používá také jako dočasné řešení nebo první krok před jiným způsobem vytvoření trvalého spoje (např. pomocí šroubů). Při vytváření lepených spojů vždy prosím dbejte na bezpečnostní pokyny. Se spojováním plastů a jiných typů materiálů lepením vám pomohou naše tipy uvedené výše.

Další metodou spojování plastů je mechanické svařování, např. ultrazvukem nebo horkým vzduchem. Tato metoda se používá pro silnější i tenké plasty různých typů.

KONTAKTUJTE NÁS